Dofinansowanie do likwidacji barier

Czy wiesz, o jakie dofinansowanie możesz się starać, aby zlikwidować bariery w swoim miejscu zamieszkania? Wiele osób niestety nie do końca zdaje sobie sprawę z możliwości dofinansowań. Istnieje kilka obszarów, w ramach których można starać się o pomoc. Przedstawiamy je.

Zacznijmy od tego, kto przyznaje takie wsparcie. Instytucją nadrzędną, która przyznaje dofinansowania jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Dofinansowania jednak obsługiwane są przez jednostki samorządowe (PCPRy i MOPRy).

Można wyróżnić 3 podstawowe obszary dofinansowań:

 1. Likwidacja barier architektonicznych
 2. Likwidacja barier technicznych
 3. Likwidacja barier w komunikowaniu się

Likwidacja barier architektonicznych

Polega na wykonywaniu czynności lub podejmowaniu inwestycji, które mają na celu udostępnianie przestrzeni architektonicznej.

Do barier architektonicznych zalicza się wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy. Ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania, uniemożliwiają one lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

bariery_architektoniczne

W ramach likwidacji barier architektonicznych można np.:

 • zbudować pochylnię,
 • zakupić dźwig osobowy,
 • zakupić podnośnik,
 • zamontować poręcze w ciągach komunikacyjnych,
 • zamontować uchwyty np. w toalecie,
 • zlikwidować progi,
 • zlikwidować różnice poziomów ciągów komunikacyjnych, podłóg,
 • wymienić ościeżnice i drzwi na szersze,
 • zamontować podłogi antypoślizgowe.

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych przysługuje osobie niepełnosprawnej, która ma problemy w poruszaniu się oraz jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, w której mają być likwidowane bariery albo posiada zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym mieszka na stałe.

Likwidacja barier technicznych

To inwestowanie w sprzęt techniczny, który pozwala osobom niepełnosprawnym na samodzielne i niezależne funkcjonowanie.

Bariery techniczne to przeszkody, które wynikają z braku zastosowania lub niedostosowania, odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności, przedmiotów lub urządzeń.

bariery_techniczne

W ramach likwidacji barier technicznych można np.:

 • zamontować osprzęt umożliwiający otwarcie drzwi i okien w niestandardowy sposób,
 • zakupić podnośnik, platformę schodową, transporter schodowy,
 • zmienić sposób oświetlenia w mieszkaniu,
 • trwale oznakować piktogramami budynek, w którym zamieszkuje osoba niepełnosprawna,
 • zakupić urządzenia umożliwiające osobie niepełnosprawnej prowadzenie samochodu,
 • zakupić wózek inwalidzki z napędem elektrycznym,
 • zakupić inny sprzęt likwidujący bariery techniczne wskazany przez lekarza specjalistę.

Dofinansowanie likwidacji barier technicznych  przysługuje osobie niepełnosprawnej tylko w sytuacji, gdy jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Likwidacja barier w komunikowaniu się

Działania mające na celu umożliwienie osobie niepełnosprawnej porozumiewanie się z innymi ludźmi.

Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

bariery_komunikacyjne

W ramach likwidacji barier w komunikowaniu się można np.:

 • zakupić urządzenia wspomagające odbiór dźwięku telewizora,
 • zakupić telefon ze wzmacniaczem/cewką indukcyjną,
 • zakupić budzik wibracyjny,
 • zamontować sygnalizację optyczną dzwonków do drzwi, telefonu itp.,
 • zamontować instalację dźwiękową sygnalizacyjno-alarmową.

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu przysługuje osobie niepełnosprawnej tylko w sytuacji, gdy jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

O wszystkie trzy dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mogą się ubiegać osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, bądź inne równoważne orzeczenie, zamieszkujące na terenie danego miasta.

W zależności od poszczególnych Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie/Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie, zakres udzielanej pomocy może się różnić. Przed ostatecznym złożeniem wniosku warto zatem uzyskać informacje na temat warunków uzyskania dofinansowania w „swoim” PCPRze/MOPRze.

Pisemny wniosek o dofinansowanie likwidacji barier osoba niepełnosprawna składa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR), właściwym dla swojego miejsca zamieszkania.

Wnioski rozpatrywane są wg kolejności wpłynięcia do urzędu, co oznacza że kto pierwszy ten lepszy.