Dofinansowanie do likwidacji barier

Czy wiesz, o jakie dofinansowanie możesz się starać, aby zlikwidować bariery w swoim miejscu zamieszkania? Wiele osób niestety nie do końca zdaje sobie sprawę z możliwości dofinansowań. Istnieje kilka obszarów, w ramach których można starać się o pomoc. Przedstawiamy je.

Zacznijmy od tego, kto przyznaje takie wsparcie. Instytucją nadrzędną, która przyznaje dofinansowania jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dofinansowania z PFRON są jednak obsługiwane przez jednostki samorządowe (PCPRy i MOPRy).

Można wyróżnić 3 podstawowe obszary dofinansowań:

 1. Likwidacja barier architektonicznych
 2. Likwidacja barier technicznych
 3. Likwidacja barier w komunikowaniu się

Likwidacja barier architektonicznych

Polega na wykonywaniu czynności lub podejmowaniu inwestycji, które mają na celu udostępnianie przestrzeni architektonicznej.

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych przysługuje osobie niepełnosprawnej, która ma problemy z poruszaniem się. Powinna być także właścicielem lub użytkownikiem wieczystym danej nieruchomości, gdzie miałyby być zlikwidowane bariery lub musi posiadać zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego. Likwidacja barier polega tu na wykonaniu czynności lub podjęciu inwestycji mających na celu udostępnianie przestrzeni architektonicznej. 

Poprzez bariery architektoniczne rozumieć należy; wszystkie utrudnienia, które występują w budynku i w jego najbliższej okolicy, uniemożliwiające lub utrudniające swobodę ruchu osobie niepełnosprawnej. W ramach tego obszaru można starać się m.in. o dofinansowanie zakupu dźwigu osobowego, podnośnika lub budowy pochylni.

bariery_architektoniczne

W ramach likwidacji barier architektonicznych można np.:

 • zbudować pochylnię,
 • zakupić dźwig osobowy,
 • zakupić podnośnik,
 • zamontować poręcze w ciągach komunikacyjnych,
 • zamontować uchwyty np. w toalecie,
 • zlikwidować progi,
 • zlikwidować różnice poziomów ciągów komunikacyjnych, podłóg,
 • wymienić ościeżnice i drzwi na szersze,
 • zamontować podłogi antypoślizgowe.

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych przysługuje osobie niepełnosprawnej, która ma problemy w poruszaniu się oraz jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, w której mają być likwidowane bariery albo posiada zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym mieszka na stałe.

Likwidacja barier technicznych

Polega ona na inwestowaniu w sprzęt techniczny, który pozwala osobie niepełnosprawnej samodzielnie i niezależnie funkcjonować. Poprzez bariery techniczne rozumieć należy wszystkie przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania, odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności, przedmiotów lub urządzeń. W ramach tego obszaru można starać się m.in. o zakup podnośnika, platformy schodowej czy transportera schodowego.

Bariery techniczne to przeszkody, które wynikają z braku zastosowania lub niedostosowania, odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności, przedmiotów lub urządzeń.

bariery_techniczne

W ramach likwidacji barier technicznych można np.:

 • zamontować osprzęt umożliwiający otwarcie drzwi i okien w niestandardowy sposób,
 • zakupić podnośnik, platformę schodową, transporter schodowy,
 • zmienić sposób oświetlenia w mieszkaniu,
 • trwale oznakować piktogramami budynek, w którym zamieszkuje osoba niepełnosprawna,
 • zakupić urządzenia umożliwiające osobie niepełnosprawnej prowadzenie samochodu,
 • zakupić wózek inwalidzki z napędem elektrycznym,
 • zakupić inny sprzęt likwidujący bariery techniczne wskazany przez lekarza specjalistę.

Dofinansowanie likwidacji barier technicznych  przysługuje osobie niepełnosprawnej tylko w sytuacji, gdy jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Likwidacja barier w komunikowaniu się

Polega ono na działaniu, które ma na celu umożliwienie osobie niepełnosprawnej porozumiewania się z innymi ludźmi. Poprzez bariery w komunikowaniu się rozumieć należy wszystkie bariery, które uniemożliwiają lub utrudniają osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i przekazywanie informacji.

W ramach tego obszaru można starać się m.in. o montaż instalacji dźwiękowej sygnalizacyjno-alarmowej, zakup telefonu ze wzmacniaczem/cewką indukcyjną lub urządzenia wspomagającego odbiór dźwięku telewizora.

bariery_komunikacyjne

W ramach likwidacji barier w komunikowaniu się można np.:

 • zakupić urządzenia wspomagające odbiór dźwięku telewizora,
 • zakupić telefon ze wzmacniaczem/cewką indukcyjną,
 • zakupić budzik wibracyjny,
 • zamontować sygnalizację optyczną dzwonków do drzwi, telefonu itp.,
 • zamontować instalację dźwiękową sygnalizacyjno-alarmową.

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu przysługuje osobie niepełnosprawnej tylko w sytuacji, gdy jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych z państwowego funduszu

O wszystkie trzy dofinansowania likwidacji barier ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mogą się ubiegać osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, bądź inne równoważne orzeczenie, zamieszkujące przy tym na terenie danego miasta.

W zależności od poszczególnych Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie/Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie, zakres udzielanej pomocy może się różnić. Przed ostatecznym złożeniem wniosku warto zatem uzyskać informacje na temat warunków uzyskania dofinansowania w „swoim” PCPRze/MOPRze.

Pisemny wniosek o dofinansowanie likwidacji barier osoba niepełnosprawna składa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR), właściwym dla swojego miejsca zamieszkania.

Wnioski rozpatrywane są wg kolejności wpłynięcia do urzędu, co oznacza, że kto pierwszy ten lepszy.

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych i innych w drugiej połowie roku

Nie otrzymałeś dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych na początku roku? A może nie zdążyłeś złożyć wniosku? Możesz spróbować aplikować o dofinansowanie nawet w trzecim/ostatnim kwartale roku. Często pod koniec roku instytucje takie jak Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie czy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie otrzymują od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dodatkowe środki na ten cel. 

 

Zakres pomocy jest różny w zależności od rejonu kraju. Każda zainteresowana dofinansowaniem osoba powinna przed złożeniem wniosku skontaktować się z jednostką obsługującą wnioski (MOPR, PCPR, MOPS), aby uzyskać szczegółowe informacje.