Jak uzyskać dofinansowanie z PFRON dla firmy?

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewiduje comiesięczne dofinansowanie dla firm, które w swoim zakładzie zatrudniają osoby niepełnosprawne. PFRON przez refundację kosztów wynagrodzenia pracownika oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych chce zachęcić przedsiębiorców do zatrudniania osób z niepełnosprawnościami różnego typu. Jakie przedsiębiorstwa mogą uzyskać dofinansowanie na zatrudnienie pracownika z orzeczeniem i jakie warunki muszą spełniać? Komu taka refundacja nie przysługuje?

pfron dofinansowanie do wynagrodzeń 2020

Dofinansowanie na osoby niepełnosprawne z PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest organem administracyjnym, który przez swoje działania wspiera niepełnosprawnych poprzez fundusz rehabilitacji lub pomoc w otrzymaniu zatrudnienia na rynku pracy.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez swoje działania chce umożliwić osobom niepełnosprawnym start lub rozwój na rynku pracy, dlatego też – między innymi przez dofinansowanie PFRON – zachęca pracodawców do zatrudniania pracowników niepełnosprawnych z grupą inwalidzką. Ponadto przedsiębiorca może uzyskać refundację kosztów dodatkowych, które zostały poniesione przez zakład pracy chronionej oraz zwrot kosztów, które pracodawca przeznaczył na szkolenie niepełnosprawnego pracownika. Dofinansowanie dla osób z niepełnosprawnościami może też uwzględniać wyposażenie stanowiska pracy oraz jego adaptację.

Kto może złożyć wniosek o dofinansowanie z PFRON?

Nie każdy przedsiębiorca może uzyskać dofinansowanie z PFRON na zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Dokładne informacje o tym, jakie warunki trzeba spełnić, znajduje się w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Dokładnie mowa o artykule 26 tejże ustawy, w której czytamy, iż pracodawca może starać się o dofinansowanie na niepełnosprawnego pracownika, o ile został on ujęty w ewidencji zatrudnionych osób z orzeczeniem, która prowadzona jest przez PFRON.

Kto może starać się o dofinansowanie na pracownika z niepełnosprawnością z PFRON?

 • Firma, która prowadzi zakład pracy chronionej.
 • Przedsiębiorstwo niemające zaległości finansowych względem PFRON, które przekraczają 100 zł.
 • Firma zatrudniająca mniej niż 25 pracowników (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy).
 • Przedsiębiorstwo, które zatrudnia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, a sam wskaźnik zatrudnienia osób z orzeczeniem w firmie sięga minimum 6%.
 • Pracodawcy, na których nie spoczywa obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji Europejskiej, która uznała zaoferowaną pomoc za niezgodną z prawem, a także ze wspólnym rynkiem.
 • Przedsiębiorstwa, które nie znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej określonych według kryteriów UE dotyczących udzielania pomocy publicznej.

O tym, jakiej osobie niepełnosprawnej przysługuje dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, decyduje w znacznym stopniu odpowiedni zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. To on ustala, czy dana osoba kwalifikuje się do comiesięcznej refundacji wynagrodzenia. Podczas weryfikacji następuje przyznanie stopnia niepełnosprawności (jednego z trzech). Natomiast pracodawca musi zarejestrować pracownika w ewidencji prowadzonej przez fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

wysokość dofinansowania pfron

Jaka jest niezbędna dokumentacja i gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie PFRON?

Aby otrzymać refundację kosztów zatrudniania na pracownika niepełnosprawnego, trzeba złożyć odpowiedni wniosek do PFRON. Przebieg składania dokumentacji przez firmy dostępny jest na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wniosek można złożyć osobiście do organu w mieście, które odpowiada działalności firmy lub niezbędną dokumentację można także wysłać pocztą elektroniczną.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – jaka jest wysokość dofinansowania?

Wysokość dofinansowania dla firm zatrudniających niepełnosprawnych określa Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2011 r., nr 127, poz. 721 ze zm.) w zakresie wysokości dofinansowania wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych dla pracodawców.

Co ważne – wysokość miesięcznego dofinansowania dokonywanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób będzie taka sama, bez względu na to, czy pracodawca prowadzi zakład pracy chronionej, czy nie. Ponadto pracodawca może dodatkowo otrzymać na pracownika niepełnosprawnego kolejne 600 zł, jeśli posiada on orzeczenie wskazujące na to, że osoba cierpi na tak zwane schorzenie specjalne, do którego należy:

 • upośledzenie umysłowe,
 • choroby psychiczne,
 • zaburzenie wzroku w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • epilepsja.

Kwoty dofinansowania PFRON zależą od stopnia niepełnosprawności i wynoszą:

1. stopień niepełnosprawności znaczny:

 • ze schorzeniem specjalnym – 2400 zł
 • bez schorzenia specjalnego – 1800 zł

2. Stopień niepełnosprawności umiarkowany:

 • ze schorzeniem specjalnym – 1725 zł
 • bez schorzenia specjalnego – 1125 zł

3. stopień niepełnosprawności znaczny:

 • ze schorzeniem specjalnym – 1050 zł
 • bez schorzenia specjalnego – 450 zł

Kwota dofinansowania nie zależy od specyficznych, subiektywnych czynników, tylko jest jasno określona w przytoczonych przepisach (przy czym głównym czynnikiem jest ocena stopnia niepełnosprawności).

Kwota dofinansowania pfron 2020

Kiedy Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych może nie przyznać środków na pracownika?

Bycie osobą niepełnosprawną nie oznacza prawa do otrzymania prawa do dofinansowania PFRON. Dzieje się tak, kiedy pracownik ma już ustalone prawo do emerytury, albo wtedy, gdy firma nieterminowo reguluje swoje zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego. Pracodawca nie otrzyma miesięcznego dofinansowania na pracownika także wtedy, gdy ma już zobowiązania wobec PFRON przekraczające 100 złotych.

Pracodawca może ubiegać się o dofinansowanie z PFRON nie tylko na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych, ale także na urządzenia, które pomogą likwidować bariery architektoniczne. Do takich sprzętów należy między innymi winda, krzesełko schodowe lub platforma przyschodowa, która ułatwia poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych chce między innymi tym sposobem działać wykluczeniem społecznym.

Kwota dofinansowania miesięcznego z PFRON pozwala na korzyści dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą, które z pewnością zachęcają do korzystania z usług pracownika niepełnosprawnego. Ten w większości przypadków dobrze wypełnia swoją rolę. Konkretne kwoty dofinansowania zostały przytoczone powyżej.

Warto zapoznać się z tą tematyką oraz skorzystać z pomocy takich organów, jak infolinia PFRON, która udziela wszystkich niezbędnych informacji i zajmuje się obsługą dofinansowań.