Parking dla niepełnosprawnych – kluczowe informacje

Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych (tzw. koperta – parking dla niepełnosprawnych) powinno mieć odpowiednie wymiary i oznakowanie. Dzięki temu osoba niepełnosprawna lub ta, która ją przewozi, może zaparkować samochód na specjalnie wyznaczonym do tego stanowisku. Z reguły chodzi o to, aby być jak najbliżej miejsca docelowego. O czym jeszcze warto wiedzieć?

Parking dla osoby niepełnosprawnej
Oznaczenie miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych

Parkingi dla osób niepełnosprawnych

Szeroka oferta krzesełek schodowych

Niebieskie miejsca parkingowe są wyznaczone dla osób niepełnosprawnych korzystających z samochodów osobowych lub kierowców, którzy przewożą osoby niepełnosprawne. Do parkowania na tego typu miejscach uprawnia karta parkingowa.

Często zdarza się, że takie miejsce zajął ktoś nieuprawniony do tego. Osobom niepełnosprawnym, ze względu na znaczne ograniczenia ruchowe, powinno się umożliwić aktywne uczestniczenie w życiu społecznym. Miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej, znajdujące się jak najbliżej punktu docelowego, pomaga w pewnym stopniu pokonywać bariery architektoniczne. To nie tylko kwestia etyki, ale również reguły wynikające z przepisów prawnych.

Parking dla niepełnosprawnych – przepisy

Podstawą prawną dotyczącą parkingów dla niepełnosprawnych jest treść Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych. Przepisy wyraźnie podkreślają, że przy zagospodarowywaniu działki budowlanej należy wyodrębnić miejsce postojowe. Powinno być to miejsce dla samochodów użytkowników stałych i przebywających na danym terenie okresowo. W tym dla pojazdów, z których korzystają osoby niepełnosprawne, czyli właśnie parking dla niepełnosprawnych

Jak uzyskać dofinansowanie z PFRON
Dowiedz się jak skorzystać z dofinansowania dla osób niepełnosprawnych

Miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych musi znajdować się w odległości nie mniejszej niż 5 metrów od okien budynku. Takie stanowisko postojowe wymaga również odpowiedniego oznaczenia. W wielu miastach w Polsce postój na miejscach wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych jest bezpłatny. Należy za przednią szybą umieścić kartę parkingową.

Ile miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych powinno znajdować się na parkingu?

Liczba miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych poruszających się samochodami osobowymi jest określona w zależności od ogólnej liczby miejsc na całym parkingu:

 • 1 miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych – gdy liczba wszystkich stanowisk wynosi od 6 do 15;
 • 2 miejsca parkingowe – gdy liczba stanowisk wynosi 16–40;
 • 3 miejsca parkingowe – gdy liczba stanowisk wynosi 41–100;
 • 4% ogólnej liczby stanowisk – jeżeli ogólna liczba miejsc parkingowych wynosi więcej niż 100.

Oznakowanie miejsc postojowych dla niepełnosprawnych

Oznaczenie stanowiska parkingowego dla osób niepełnosprawnych jest określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Zgodnie z prawem – znakami, które mogą wyznaczać miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, są:

 • znaki pionowe: D-18, D-18a wraz z tabliczką T-29;
 • znaki poziome: P-24 umieszczony jako uzupełnienie znaku P-18 i P-20.g dla inwalidów

Parking dla niepełnosprawnych – wymiary

Według § 21. 1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Miejsca postojowe dla samochodów osobowych użytkowanych przez osoby niepełnosprawne powinny mieć co najmniej 3,6 metra szerokości i 5 metrów długości. Jeśli takie stanowiska postojowe zlokalizowane są wzdłuż jezdni, wówczas szerokość powinna pozostać taka sama. Jednak długość powinna wynosić co najmniej 6 metrów.

Karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych

Karta parkingowa przysługuje osobie, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności oraz wskazanie do ulg i uprawnień do wydania karty parkingowej. W orzeczeniu zazwyczaj powinna znaleźć się informacja zarówno o znacznie ograniczonej możliwości samodzielnego poruszania się, jak i niepełnosprawności oznaczonej symbolem:

 • 04-O – choroby narządu wzroku,
 • 05-R – upośledzenie narządu ruchu,
 • 10-N – choroby neurologiczne,
 • 07-S – choroby układu oddechowego i krążenia.

Co warto wiedzieć: jeśli nie ma się wskazania do uzyskania karty parkingowej w orzeczeniu, to taka karta nie przysługuje osobie niepełnosprawnej. Podstawą prawną określającą szczegóły wydawania takiej karty jest Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydania i zwrotu kart parkingowych.

Mając orzeczenie ze wskazaniem do wydania karty parkingowej, można złożyć wniosek w dowolnym powiatowym lub miejskim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Do wniosku należy dołączyć:

 • potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej (21 zł),
 • dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej,
 • aktualną fotografię portretową osoby niepełnosprawnej – zdjęcie powinno spełniać następujące warunki:
 • wymiary 35 x 45 mm,
 • brak nakrycia głowy (z wyjątkiem wyznawanej religii, w ramach której nosi się nakrycie głowy i w dowodzie lub paszporcie również posiada się takie zdjęcie);
 • brak ciemnych szkieł w okularach (z wyjątkiem osób z wadą wzroku, które muszą nosić ciemne szkła w okularach).

Co jeszcze musisz wiedzieć odnośnie karty parkingowej

 • do wglądu – oryginał prawomocnego orzeczenia, które potwierdza niepełnosprawność,
 • wypełniony wniosek o wydanie karty parkingowej – jednak nie można podpisywać wniosku w domu, podpisuje się go w obecności urzędnika, który przyjmuje wniosek,
 • upoważnienie do odbioru karty, w sytuacji, gdy osoba niepełnosprawna chce, by ktoś odebrał kartę parkingową za nią.

Na decyzję o wydaniu karty parkingowej należy czekać do 30 dni kalendarzowych. Karta parkingowa jest ważna tak długo, na jaki czas przyznane jest orzeczenie o niepełnosprawności, jednak nie dłużej niż 5 lat. Ważne, by przy parkowaniu na stanowiskach dla niepełnosprawnych karta była widoczna za przednią szybą samochodową. Karta parkingowa obowiązuje w całej Polsce i Unii Europejskiej. Jest wydawana na konkretną osobę, a nie pojazd. Właściciele kart parkingowych nie muszą ponadto stosować się do wybranych zakazów drogowych, np. zakazu postoju czy wjazdu pojazdów silnikowych.

Niepełnosprawność to zjawisko wielopłaszczyznowe, które dotyczy różnych sfer życia i może mieć odzwierciedlenie w problemach związanych ze zdrowiem fizycznym lub psychicznym. Niebieskie miejsca parkingowe, tzw. koperty, ułatwiają ruch osobom ograniczonym ruchowo lub umysłowo. Dla tych osób w każdym miejscu znajduje się wiele barier architektonicznych. Od wysokich krawężników, przez schody, aż po brak odpowiednich wolnych miejsc parkingowych przy istotnych punktach docelowych. Należy uszanować udogodnienie dla osób niepełnosprawnych oraz nie zajmować miejsc przeznaczonych właśnie dla nich.

Parking dla niepełnosprawnych – FAQ

Ile kosztuje karta parkingowa dla niepełnosprawnych?

Wydanie karty parkingowej kosztuje 21 zł.

Czy osoba niepełnosprawna może parkować na tzw. kopercie?

Na miejscach dla osób niepełnosprawnych może parkować osoba posiadająca ważną kartę parkingową.

Czy parkingi dla osób niepełnosprawnych są bezpłatne?

W wybranych miastach parkowanie na tzw. kopertach z ważną kartą parkingową jest bezpłatne.

Materiały źródłowe:

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20020750690/O/D20020690.pdf

 • Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20032202181/O/D20032181.pdf

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydania i zwrotu kart parkingowych

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140000870/O/D20140870.pdf

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-karte-parkingowa

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970980602/U/D19970602Lj.pdf