Ulgi podatkowe dla niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne mają prawo do skorzystania z ulg podatkowych. Ulgi podatkowe dla niepełnosprawnych oznaczają to, że mogą one odliczać od dochodu wydatki, które poniosły w określonych sytuacjach. Warto również wiedzieć, iż prawo do odliczenia od dochodu konkretnych wydatków przysługuje także podatnikowi, na którego utrzymaniu pozostaje osoba niepełnosprawna.

Poniżej dowiesz się, czym są ulgi podatkowe dla niepełnosprawnych i z jakich możesz skorzystać?

ulgi dla osób niepełnosprawnych
Osoba niepełnosprawna

Ulga podatkowa dla osób niepełnosprawnych

W większości przypadków niepełnosprawność wymaga zwiększonych kosztów życia. Jak wysokie są koszty rehabilitacji, specjalnego sprzętu czy leczenia, wiedzą najprawdopodobniej tylko osoby niepełnosprawne i ich rodziny.

Problemy ze zdrowiem fizycznym lub psychicznym często wymagają dostosowania mieszkania i samochodu do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Niekiedy należy zakupić konkretny sprzęt rehabilitacyjny oraz specjalne leki. Zasiłek pielęgnacyjny w kwocie 215,84 zł zazwyczaj nie wystarcza.

Dlatego właśnie osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z ulg podatkowych oraz odliczać część lub całą kwotę wydatku od poniesionych wydatków. Oznacza to, iż na przykład koszty związane z zakupem sprzętu rehabilitacyjnego zaliczamy do ulgi podatkowej dla niepełnosprawnych. Do tych ulg powinieneś także wliczyć utrzymanie psa asystującego czy przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.

Ulga rehabilitacyjna

Jeżeli weźmiemy pod uwagę ulgi podatkowe dla niepełnosprawnych to jedną z pierwszych o jakiej warto pomyśleć jest ulga rehabilitacyjna. W rocznym rozliczeniu podatkowym osoby niepełnosprawne lub osoby, na których utrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne, odliczają od dochodu kwoty wydatkowe na cele rehabilitacyjne i cele, które były związane z ułatwieniem wykonywania osobie niepełnosprawnej czynności życiowych.

Ulgi podatkowe dla niepełnosprawnych to także zakup małej windy
Podnośnik pionowy ułatwia poruszanie się po schodach osobie niepełnosprawnej.

Wymienia się dwa rodzaje odliczeń ulgi rehabilitacyjnej:

 • po pierwsze odliczenia z limitem kwotowym – sytuacja, w której wysokość ulgi określona jest do konkretnej wartości;
 • po drugie odliczenia bez limitu kwotowego – sytuacja, w której ulga ma dokładnie taką wartość, jak kwota, którą wydało się na zakup danego sprzętu lub usługi.

Komu przysługuje ulga rehabilitacyjna?

Ulga rehabilitacyjna przysługuje osobom niepełnosprawnym, posiadającym:

 • orzeczenie jednego z trzech stopni niepełnosprawności (lekki, umiarkowany i znaczny) lub;
 • decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej bądź częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową czy socjalną, lub;
 • orzeczenie o niepełnosprawności (osoby, które nie ukończyły 16 roku życia), lub;
 • orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów prawnych, obowiązujących do 31 sierpnia 1997 r.
Sprawdź jak możesz otrzymać dofinansowanie z MOPS do zniwelowania bariery architektonicznej
Sprawdź jak możesz otrzymać dofinansowanie z MOPS do zniwelowania bariery architektonicznej

Odliczenia limitowane w ramach ulgi rehabilitacyjnej

 1. Opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób niepełnosprawnych z nieprawidłowo funkcjonującym narządem ruchu (osoby zaliczone są wówczas do I grupy inwalidztwa) – w kwocie, która nie przekracza w roku podatkowym 2280 zł.
 2. Utrzymanie odpowiednio wyszkolonego i specjalnie oznaczonego psa asystującego (czyli, w myśl Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – psa przewodnika osoby niewidomej bądź niedowidzącej lub psa-asystenta osoby niepełnosprawnej ruchowo, który ułatwia jej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym) – w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł.
 3. Używanie samochodu osobowego będącego własnością lub współwłasnością osoby niepełnosprawnej bądź podatnika, na którego utrzymaniu znajduje się osoba niepełnosprawna – w kwocie, która nie przekracza w roku podatkowym 2280 zł.
 4. Leki – w sytuacji, gdy lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna przyjmować na stałe lub tymczasowo określone leki, wówczas odliczeniu podlegają wydatki w wysokości stanowiącej różnicę między poniesioną kwotą w danym miesiącu a kwotą 100 zł.
Szeroka oferta krzesełek schodowych

Ulga rehabilitacyjna – jakie dochody mogą być odliczone?

Do wydatków nielimitowanych należą:

 • dostosowanie i wyposażenie mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej;
 • przystosowanie samochodu i pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
 • zakup sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych, które są niezbędne do rehabilitacji oraz ułatwiają wykonywanie czynności życiowych (z wyjątkiem gospodarstwa domowego) np. krzesełka schodowe czy też windy na schody;
 • naprawa sprzętu przeznaczonego do rehabilitacji m.in. serwis wind;
 • zakup pomocy szkoleniowych stosownych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
 • pobyt na turnusach rehabilitacyjnych;
 • pobyt na leczeniu w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, rehabilitacji leczniczej, opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-leczniczych,
 • zabiegi rehabilitacyjne;
 • opieka pielęgniarska w domu, w trakcie przewlekłej choroby, która uniemożliwia poruszanie się osoby niepełnosprawnej;
 • usługi tłumacza języka migowego,
 • przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne,
 • przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem na turnusie rehabilitacyjnym, w zakładach leczniczych czy na koloniach oraz obozach dla dzieci i młodzieży.

Podsumowując w przypadku tych wydatków na żądanie Urzędu Skarbowego czasem należy wykazać dodatkowe dokumenty, jak np. certyfikat potwierdzający status psa-asystenta, zlecenie i odbycie niezbędnych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych czy wskazać z imienia i nazwiska przewodnika.

Ulga rehabilitacyjna nie przysługuje podatnikowi, jeżeli dany wydatek został sfinansowany ze środków:

 • Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON)
 • Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
 • Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ)
 • Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS)

Ulga na samochód

Kwestie związane z korzystaniem z ulgi rehabilitacyjnej zawiera Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odliczenie przysługuje właścicielom lub współwłaścicielom pojazdu, bez względu na stopień niepełnosprawności (lekki, umiarkowany i znaczny). Samochód osobowy powinien być wykorzystany w celach rehabilitacyjnych oraz tych, które są związane z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych.

Ulga na leki

Jednym z najczęstszych wydatków, które można odliczyć, są koszty zakupu lekarstw. Dzieje się to między innymi na podstawie zaświadczenia lekarskiego o konieczności stosowania leków czy orzeczenia o niepełnosprawności. Z ulgi rehabilitacyjnej można skorzystać wyłącznie wtedy, gdy odpowiednio udokumentuje się poniesione koszty. Nie musi to być faktura VAT, ale na przykład imienny rachunek fiskalny lub dowód zapłaty. Dokument musi zawierać dane identyfikujące kupującego, określić rodzaj zakupionego towaru lub usługi, a także kwotę zapłaty. Podsumowując ważna jest również pozostała dokumentacja: formularz PIT czy zaświadczenie potwierdzające niepełnosprawność.

Ulgi podatkowe dla niepełnosprawnych – FAQ

Ile wynosi ulga rehabilitacyjna?

Wysokość ulgi zależy od tego, czy wydatek jest nielimitowany, czy limitowany oraz, czy osoba niepełnosprawna spełnia kryteria obowiązujące do skorzystania z ulgi. Niekiedy może to być kilkaset złotych, a innym razem kilkanaście tysięcy złotych zwrotu. Ważne jest również to, czy osoba niepełnosprawna nie korzystała z dofinansowania z innej instytucji.

Kto odlicza ulgę rehabilitacyjną za dziecko?

Ulga rehabilitacyjna może być odliczana przez osobę, która ma na utrzymaniu niepełnosprawne dziecko – w sytuacji, gdy dochód osoby niepełnosprawnej nie przekroczył dwunastokrotności kwoty renty socjalnej, w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego.

Czy można doliczyć do ulgi rehabilitacyjnej całe wyposażenie osoby niepełnosprawnej?

Katalog wydatków nielimitowanych i limitowanych do ulgi podatkowej ma charakter zamknięty. Odliczeniu od dochodu podlegają wyłącznie te wydatki, które zostały wymienione w przepisach prawnych i nie można indywidualnie interpretować tego zapisu.

Materiały źródłowe:

 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910800350/U/D19910350Lj.pdf

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19971230776/U/D19970776Lj.pdf

 • Katalog wydatków na cele rehabilitacyjne

https://www.podatki.gov.pl/pit/ulgi-odliczenia-i-zwolnienia/ulga-rehabilitacyjna/wydatki/