Jak uzyskać dofinansowanie z PCPR i MOPS?

Dotacje ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) można uzyskać między innymi przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie lub Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Wyjaśniamy, jakie zadania realizują te instytucje oraz w jaki sposób mogą pomóc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom. Po przeczytaniu tego artykułu dowiesz się jak uzyskać dofinansowanie z PCPR i MOPS.

Jak uzyskać dofinansowanie z PCPR i MOPS
Osobom niepełnosprawnym przysługuje dofinansowanie ze środków PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) jest organem administracji publicznej, który tworzy i realizuje programy skierowane do osób niepełnosprawnych. Programy wspierają rehabilitację osób z niepełnosprawnościami, ich zatrudnianie, a także uczestnictwo w życiu społecznym. Według danych z oficjalnego portalu Funduszu – w Polsce żyje około 5 milionów ludzi z różnymi niepełnosprawnościami. W ramach działań instytucja stara się usprawnić komunikację tym osobom, zapewnić im przestrzeń, a także wspomóc je finansowo.

Misją Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest zapewnienie wszystkim osobom z niepełnosprawnościami możliwości pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym. Instytucja wspiera zarówno pełnoletnie osoby niepełnosprawne, jak i rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem. Rodzina jest pierwszym organem, który realizuje rehabilitację społeczną. Jednak czasem nie wystarcza środków i możliwości, by zapewnić niepełnosprawnemu dostateczną opiekę. O pomoc można zwrócić się do miejskich lub powiatowych ośrodków udzielających wsparcia rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych.

Pomoc społeczna – podstawa prawna

Jednym z podstawowych kodeksów stanowiących o świadczeniu pomocy społecznej jest Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Przepisy prawne określają pojęcie pomocy społecznej. Znajdują się tam zadania wykonywane w jej zakresie, rodzaje świadczeń, a także zasady i tryb udzielania świadczeń pomocy społecznej. W świetle prawa pomoc społeczna ma na celu przezwyciężać osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom trudne sytuacje życiowe, których nie są oni w stanie pokonać przy wykorzystaniu własnych zasobów. Ponadto taki rodzaj pomocy wspiera także rodziny i osoby niepełnosprawne w zaspokajaniu podstawowych potrzeb, które umożliwią im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Kontakt z doradcą odnośnie dofinansowanie ze środków PFRON do zakupu windy
Skontaktuj się z doradcą od likwidacji barier architektonicznych

Instytucje wsparcia społecznego

Wyżej wspomniana Ustawa definiuje jednostki organizacyjne pomocy społecznej. Są to m.in. Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie oraz Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej. Wsparcie społeczne udzielane przez jednostki organizacyjne jest wielowymiarowe i obejmuje między innymi pomoc:

 • materialną – polegającą na udzielaniu pomocy finansowej;
 • instrumentalną – związaną ze świadczeniem usług i zabiegów, które mają na celu ułatwienie bądź poprawienie trudnej sytuacji życiowej osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin;
 • informacyjną – która polega na udzielaniu niezbędnych porad i informacji, które pozwalają zrozumieć dane zjawisko.

Do PCPR i MOPS można zwrócić się o dofinansowanie:

Dofinansowanie do likwidacji barier

Jeśli w związku z własną niepełnosprawnością, członka rodziny lub dziecka, rodzinie potrzebna jest pomoc materialna w dokonaniu niezbędnych prac remontowych lub instalacji wybranych urządzeń dla osób niepełnosprawnych, można złożyć odpowiedni wniosek w PCPR właściwym dla miejsca zamieszkania. Przykładowo, można złożyć wniosek o dofinansowanie na zakup windy schodowej, zamontowanie podłóg antypoślizgowych, remont łazienki czy poszerzenie drzwi.

Krzesełka schodowe dla osób niepełnosprawnych
Sprawdź ofertę najlepszych krzesełek schodowych na europejskim rynku

Dofinansowanie dla niepełnosprawnych z PCPR

Osoby niepełnosprawne lub ich rodziny mogą zwrócić się do (PCPR) o dofinansowanie na zakup przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych. Wsparcie finansowe jest wypłacane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ale rozdysponowaniem tych pieniędzy zajmują się instytucje publiczne. W tym przypadku doradzamy, jakie są warunki ubiegania się o dofinansowanie z PCPR.

W Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie znajdują się limity finansowania przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, które są pokrywane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) i wysokość udziału własnego osoby niepełnosprawnej w kosztach zakupu. Jeśli wnioskodawca potrzebuje pomocy finansowej na pokrycie dopłaty do zakupu, może zwrócić się do PCPR, który udziela dofinansowania ze środków PFRON. Możliwe jest także uzyskanie dofinansowania na sprzęt rehabilitacyjny, który nie jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym. Wówczas wysokość dofinansowania wynosi do 80% ceny sprzętu rehabilitacyjnego (jednak nie więcej niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia).

O dofinansowanie z PCPR mogą ubiegać się osoby, które:

 • posiadają dokument, który potwierdza niepełnosprawność;
 • spełniają kryterium dochodowe, co według przepisów o świadczeniach rodzinnych oznacza, że przeciętny miesięczny dochód, podzielony przez liczbę osób w gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza 50% kwoty przeciętnego wynagrodzenia na osobę w rodzinie lub 65% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Maksymalne dofinansowanie z PFRON może wynieść nawet 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej, który jest wyznaczony w limicie ceny NFZ lub 150% sumy kwoty limitu (jeśli cena jest wyższa niż limit ustalony w ww. Rozporządzeniu). PCPR określa termin składania wniosku oraz jego rozpatrywania w ciągu danego roku. To również ta instytucja podejmuje decyzje o wysokości dofinansowania.

Wniosek do PCPR o dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych

Druki wniosków udostępniają Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Najczęściej można znaleźć wzory takich wniosków na stronach internetowych danego PCPR.

Oprócz wniosku o dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych należy także mieć następujące dokumenty:

 • kopię orzeczenia o niepełnosprawności,
 • fakturę określającą cenę zakupu danego przedmiotu lub sprzętu wraz z kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze bądź kopię samego zlecenia.

Często wymaga się także dostarczenia zaświadczenia o dochodach wnioskodawcy oraz osób ze wspólnego gospodarstwa domowego. W przypadku osób niepracujących wymagane jest zazwyczaj zaświadczenie z Urzędu Pracy.

Przykładowo, przy zakupie balkonika albo podpórki ułatwiająca chodzenie, limit finansowania ze środków publicznych wynosi 240 zł, a wysokość własnego udziału wnioskodawcy wynosi 30%. Procent może dofinansować PCPR. Kryterium przyznawania jest trwała dysfunkcja chodu, a okres użytkowania wynosi 5 lat.

Jak skorzystać z dofinansowania PFRON
Jak skorzystać z dofinansowania PFRON

Jak uzyskać dofinansowanie z PCPR i MOPS na przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze dla osób niepełnosprawnych?

 1. Udać się do lekarza specjalisty, który wystawi zlecenie na zaopatrzenie na przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze.
 2. Wysłać zlecenie od lekarza na adres Narodowego Funduszu Zdrowia lub zawieźć osobiście – po to, by określić stopień refundacji. NFZ odeśle podbite zlecenie do wnioskodawcy.
 3. Ze zleceniem podbitym przez NFZ należy udać się do sklepu, w którym chce się zakupić dany przedmiot ortopedyczny. Firma wystawia fakturę proforma (na fakturze musi być zaznaczona kwota opłacona w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwota udziału własnego).
 4. Wypełnić i złożyć wniosek w PCPR właściwym ze względu na adres osoby niepełnosprawnej. Wniosek można pobrać ze strony danego oddziału lub wypełnić na miejscu.

Wniosek o dofinansowanie z PCPR lub MOPS – jak wypełnić?

Wniosek o dofinansowanie z PCPR lub MOPS można wypełnić osobiście. Można też przy pomocy pracownika danego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, bądź Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zazwyczaj we wniosku należy wpisać dane personalne wnioskodawcy, takie jak imię, nazwisko, PESEL, datę urodzenia, ulicę, numer domu, lokalu, miejscowość, kod pocztowy, rodzaj miejscowości, numer telefonu czy adres e-mail. Jeśli wniosek wypełnia opiekun osoby niepełnosprawnej, należy wypisać dane podopiecznego. Należy też określić stopień jego niepełnosprawności (znaczny/umiarkowany/lekki), grupę inwalidzką, a także zawrzeć szczegółowe informacje o przedmiocie wniosku.

Dofinansowanie z PCPR i MOPS – FAQ:

Na co można otrzymać dofinansowanie z PCPR lub MOPS?

Osoby niepełnosprawne mogą wnioskować w PCPR i MOPS o dofinansowanie: przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych, sprzętu rehabilitacyjnego, turnusy rehabilitacyjne, a także likwidację barier architektonicznych, technicznych i barier w komunikowaniu się.

Czy można składać wnioski o dofinansowanie elektronicznie?

Tak, od 1 stycznia 2020 r. można wnioskować o dofinansowanie PFRON do turnusów rehabilitacyjnych i zakupu przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych za pośrednictwem systemu SOW.

Co obejmuje dofinansowanie likwidacji barier?

Dofinansowanie likwidacji barier może obejmować zakup łóżka rehabilitacyjnego, windy schodowej, podnośników dla niepełnosprawnych lub szyn do samochodu.

Materiały źródłowe:

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20040640593/U/D20040593Lj.pdf

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001267/O/D20191267.pdf

 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

https://www.pfron.org.pl/osoby-niepelnosprawne/

https://www.pfron.org.pl/osoby-niepelnosprawne/rehabilitacja/przedmioty-ortopedyczne-i-srodki-pomocnicze/