Karta parkingowa dla niepełnosprawnych – komu przysługuje i jak ją uzyskać?

Wyznaczanie zastrzeżonych miejsc parkingowych jest elementem polityki społecznej, która ma na celu likwidację barier architektonicznych, czyli przeszkód w swobodnym poruszaniu się osób niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej. Karta parkingowa dla niepełnosprawnych umożliwia korzystanie z „koperty” zgodnie z prawem. Dowiedz się kto, jak i gdzie może ją uzyskać.

Parking dla niepełnosprawnych
Parking dla niepełnosprawnych

Podstawa prawna i orzeczenie o niepełnosprawności

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych powstają z myślą skrócenia dystansu, który musi pokonać osoba mająca problemy z poruszaniem się, by dostać się do obiektu, przy którym znajduje się parking. Szczególnie ważne jest zapewnienie takich miejsc przy budynkach użyteczności publicznej. W polskim prawie istnieją dwa akty prawne, które regulują to, kto i na jakiej podstawie może ubiegać się o otrzymanie uprawnień do parkowania na „kopercie”:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym,
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych.

Karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych jest jedynym dokumentem, który umożliwia postój na zastrzeżonych miejscach parkingowych z kopertą. Nie wydaje się jej na samochód, tylko na osobę lub placówkę. Podstawą imiennej karty parkingowej może być wydane przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności:

 • po pierwsze zaświadczenie o niepełnosprawności,
 • po drugie orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • po trzecie orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień.
Szeroka oferta krzesełek schodowych

Karta parkingowa dla niepełnosprawnych – kto może z niej korzystać?

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, na które powołuje się oficjalna internetowa domena rządowa, karta parkingowa może być wydana osobie, która spełni dwa warunki:

 • posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym bądź orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień, zawierające wskazanie w zakresie karty parkingowej;
 • ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Dodatkowo w orzeczeniu o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności musi znaleźć się jeden z symboli, który oznacza jej przyczynę:

 • 04-O – choroby narządu wzroku,
 • 05-R – upośledzenie narządu ruchu,
 • 10-N – choroby neurologiczne,
 • 07-S – choroby układu krążeniowego.

Osobną kategorią są osoby, które nie ukończyły 16 lat. Warunkiem otrzymania karty parkingowej mogą być wówczas tylko ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, ale niewynikające z wieku.

Karta parkingowa dla placówek

Podsumowując dokument uprawniający do parkowania na zastrzeżonych miejscach postojowych może otrzymać także placówka zajmująca się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych ze znacznie ograniczonymi możliwościami poruszania się. Wówczas wnioskującym o kartę jest osoba posiadające upoważnienie do reprezentowania placówki.

Sprawdź jak możesz skorzystać z dofinansowania dla osób niepełnosprawnych
Sprawdź jak możesz skorzystać z dofinansowania dla osób niepełnosprawnych

Podsumowując, kartę parkingową wydaje się:

 1. po pierwsze osobie niepełnosprawnej ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i trudnościami z samodzielnym poruszaniem się;
 2. po drugie osobie niepełnosprawnej poniżej 16 roku życia, która ma ograniczone możliwości poruszania się samodzielnie;
 3. po trzecie placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnym z ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się.

Karta parkingowa dla niepełnosprawnych – uprawnienia

Zgodnie z art. 8. Prawa o ruchu drogowym kartą parkingową może legitymować się osoba niepełnosprawna lub kierujący pojazdem, który ją przewozi. A także kierujący pojazdem należącym do wyżej opisanego rodzaju placówki. Żeby dokument mógł upoważniać parkującego do pozostawienia pojazdu w zastrzeżonym miejscu, należy umieścić go za przednią szybą samochodu.

Postój na miejscach zastrzeżonych to niejedyne uprawnienie osób legitymujących się kartą parkingową. Zgodnie z § 33. 2. Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych uprawniona osoba niepełnosprawna lub jej kierowca mogą, z zachowaniem szczególnej ostrożności, nie stosować się do następujących znaków zakazu:

 • B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach”,
 • B-3 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych”,
 • B-3a „zakaz wjazdu autobusów”,
 • B-4 „zakaz wjazdu motocykli”,
 • B-10 „zakaz wjazdu motorowerów”,
 • B-35 „zakaz postoju”,
 • B-37 „zakaz postoju w dni nieparzyste”,
 • B-38 „zakaz postoju w dni parzyste”,
 • B-39 „strefa ograniczonego postoju”.

Warto wiedzieć także o tym, że karze w postaci mandatu nie podlega tylko zaparkowanie pojazdu na „kopercie”. Prawo przewiduje także tzw. zbieg przepisów, czyli pozorne stosowanie się do nich. Taka sytuacja przewiduje zaparkowanie na miejscu zastrzeżonym i zostawienie za szybą karty parkingowej przez osobę, która nie jest uprawniona do legitymowania się nią. Wspomniane wykroczenia są karane kwotami od 500 do nawet 800 zł.

Jak złożyć wniosek o kartę parkingową

Żeby móc zacząć korzystać z wyżej wspomnianych uprawnień, należy złożyć wniosek o wydanie karty parkingowej dla niepełnosprawnych. Oto najważniejsze informacje dotyczące tej procedury, podane na podstawie Rozporządzenie Ministra Polityki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych:

1. Kto składa wniosek?

W większości przypadków będzie to sama osoba niepełnosprawna, z wyjątkiem osób:

 • poniżej 18 roku życia – robi to w jej imieniu rodzic lub opiekun prawny;
 • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie – wniosek składa za nią rodzic lub opiekun prawny
 • osoby ubezwłasnowolnionej częściowo – wniosek składa wówczas kurator ustanowiony przez sąd,
 • placówki – wniosek w jej imieniu składa osoba reprezentująca instytucję.

Wniosek podpisuje wnioskodawca, czyli osoba niepełnosprawna, rodzic, opiekun, kurator lub przedstawiciel placówki dopiero w obecności urzędnika. Dokumenty należy złożyć  osobiście – w tej sprawie niemożliwe jest skorzystanie z pełnomocnika.

2. Do kogo?

Adresatem wniosku jest powiatowy przewodniczący do spraw orzekania o niepełnosprawności, czyli tzw. przewodniczący zespołu, właściwy dla miejsca pobytu stałego osoby niepełnosprawnej.

3. Gdzie?

Wniosek o wydanie karty należy złożyć w dowolnym powiatowym lub miejskim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności. Na stronie rządowej dedykowanej procedurze uzyskania karty parkingowej można znaleźć zespół znajdujący się najbliżej miejsca pobytu wnioskodawcy.

Kolejne punkty – jak złożyć wniosek o kartę parkingową

4. Ile kosztuje?

Za wydanie karty parkingowej należy zapłacić przed złożeniem wniosku. Koszt wynosi 21 zł, a opłatę można uiścić osobiście w kasie urzędu lub przelewem. Numer konta podaje wnioskodawcy powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności.

5. Co dołączyć do wniosku?

Obowiązkowe załączniki do wniosku osoby niepełnosprawnej o wydanie karty parkingowej dla niepełnosprawnych to:

 • po pierwsze aktualna fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm bez okularów z ciemnymi szkłami
 • po drugie dowód opłacenia karty i uiszczenia opłaty ewidencyjnej,
 • po trzecie oryginał prawomocnego orzeczenia potwierdzającego uprawnienia do otrzymania karty parkingowej,
 • po czwarte upoważnienie do odbioru karty przez inną osobę niż wnioskodawca, gdy jest to potrzebne.

Jeśli we wniosku wystąpią jakiekolwiek braki, wnioskodawca otrzyma list, po którym będzie miał 7 dni na uzupełnienie dokumentu.

Tworzenie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych to tylko niektóre z metod likwidowania barier utrudniających życie osobom mających problemy z samodzielnym poruszaniem się.

FAQ

 1. Kto może otrzymać kartę parkingową?

  Uprawniona jest do tego osoba niepełnosprawna z ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się oraz przedstawiciel placówki opiekującej się takimi osobami.

 2. Jak można otrzymać kartę parkingową dla niepełnosprawnych?

  Osoba niepełnosprawna lub jej prawny opiekun uiszcza opłatę w wysokości 21 zł i składa wniosek w powiatowym lub miejskim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności.

 3. Do czego uprawnia karta parkingowa?

  Daje możliwość nie tylko parkowania na „kopertach”, ale także niestosowania się do znaków zakazu o oznaczeniach: B-1, B-3, B-3a, B-4, B-10, B-35, B-37, B-28, B-39.