Dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych

Bariery architektoniczne to występujące w budynku lub w jego okolicy utrudnienia uniemożliwiające osobom niepełnosprawnych swobodę ruchu. Mogą występować w budynku lub na zewnątrz. Aby poprawić jakość życia i ułatwić osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie należy takie bariery usuwać. Osoby niepełnosprawne mogą w tej kwestii liczyć na dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zakres dofinansowań jest bardzo szeroki, można je wykorzystać na zakup np. schodołazów, krzesełek schodowych, platform czy podnośników a także zakup materiałów budowlanych i finansowanie kosztu robót budowlanych.

kasa2

Osoba niepełnosprawna może uzyskać dofinansowanie w wysokości do 80%. Są one udzielane na zakup urządzeń nowych jak i używanych. Kupując np. urządzenie za 7.000zł, wnioskodawca sam wpłaca tylko 1.400zł a za urządzenie o wartości 20.000zł zapłaci tylko 4.000zł. Warto skontaktować się z odpowiednim ośrodkiem i skorzystać z takiej pomocy.

Gdzie złożyć wniosek? W celu uzyskania takiego dofinansowania należy złożyć pełną dokumentację w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (MOPS) lub Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR), zlokalizowanym w miejscu zameldowania wnioskodawcy.

Kto może złożyć wniosek o dofinansowanie?  O pomoc finansową w likwidowaniu barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby fizyczne (w tym małoletnie), które spełniają następujące warunki:

 • posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności  (bądź też równoważne z nim), lub w przypadku dzieci i młodzieży w wieku do lat 16 orzeczenie o niepełnosprawności,
 • rodzaj ich niepełnosprawności wymaga likwidacji barier architektonicznych i jest potwierdzony (jeżeli nie jest określony w orzeczeniu) aktualnym, ważnym 3 miesiące od daty wystawienia zaświadczeniem lekarskim,
 • posiadają stałe zameldowanie w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych,
 • posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego jeśli taka zgoda jest potrzebna.

Aby wniosek został rozpatrzony należy zebrać niezbędną dokumentację:

 • Kopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, w przypadku dzieci do lat 16 – orzeczenie o niepełnosprawności,
 • Kopie orzeczeń o niepełnosprawności osób niepełnosprawnych mieszkających wspólnie z wnioskodawcą,
 • Oświadczenie o wysokości dochodów osoby niepełnosprawnej lub rodzica (opiekuna) dziecka niepełnosprawnego o średnich miesięcznych dochodach (pomniejszonych o obciążenie zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę z tytułu ubezpieczeń emerytalnego, rentowych i chorobowego, określoną w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o kwotę alimentów świadczonych przez osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym na rzecz innych osób) obliczonych z okresu ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym składany jest wniosek,
 • Kserokopia dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – dotyczy opiekunów prawnych,
 • Aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności wnioskodawcy, jeżeli rodzaj niepełnosprawności nie jest określony w orzeczeniu,
 • Udokumentowana podstawa prawna zameldowania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych (własność, umowa najmu),

Gdy w złożonej dokumentacji występują braki, Komisja ma obowiązek poinformować składającego do 10 dni, a wnioskodawca zobowiązany jest do uzupełnienia tego braku w ciągu 30 dni.

Jakie są terminy składania i rozpatrywania wniosków? Wnioski można składać na bieżąco, jednak największe szanse na dofinansowanie mają osoby, które złożyły wniosek na początku roku, gdyż środki są rozdzielane do ich wyczerpania. W przypadku, gdy przy realizacji projektu zabraknie środków, osoba może złożyć wniosek ponownie; takie wnioski rozpatrywane są w pierwszej kolejności.

Jakie są kryteria rozpatrywania wniosków? Podczas rozpatrywania wniosków o dofinansowanie przy likwidowaniu barier architektonicznych brane pod uwagę są następujące kryteria:

 • Całkowity koszt
 • Sytuacja osoby niepełnosprawnej – warunki życiowe, stopień i rodzaj niepełnosprawności, sytuacja zawodowa (osoby, które są aktywne zawodowo lub uczęszczają do szkoły mają większe szanse na uzyskanie funduszy)
 • Czy osoba korzystała wcześniej z dofinansowań
 • Opinia lekarska
 • Wywiad w miejscu zamieszkana osoby niepełnosprawnej
 • Ilość osób niepełnosprawnych (gdy dofinansowania skorzysta więcej niż jena osoba, punktację się sumuje)

Jak wygląda proces rozpatrywania wniosków? Kiedy wniosek zawiera wszelką dokumentację, Komisja udaje się na wizję lokalną w celu weryfikacji danych zawartych we wniosku. Ocena dokonywana jest w skali punktowej – na podstawie podanych kryteriów. Wnioski z najwyższą liczbą punków finansowane są w pierwszej kolejności. Podanie jakichkolwiek nieprawdziwych danych przez Wnioskodawcę, eliminuje wniosek z dalszego rozpatrywania.

Jak wygląda przekazanie funduszy? Podstawą do wypłacenia środków finansowych na likwidację bariery architektonicznej jest umowa zawarta pomiędzy osobą niepełnosprawną a Pełnomocnikiem PFRON. Przekazanie środków Funduszu następuje po dostarczeniu przez Wnioskodawcę następujących dokumentów:

 • Faktur lub rachunków wystawionych na Wnioskodawcę przez wykonawców lub dostawców, o terminie płatności nie krótszym niż 30 dni od daty ich wystawienia,
 • Kosztorysu powykonawczego lub umowy ryczałtowej (z tabela ryczałtowa), akceptowanej przez inspektora nadzoru lub Wnioskodawcę,
 • Protokołu końcowego odbioru robót, określającego koszt i zakres wykonywanych robót podpisanego przez inspektora nadzoru (jeżeli jego powołanie wynikało z treści pozwolenia na budowę) oraz Wnioskodawcę,
 • Dowodu uiszczenia udziału własnego.