Jak zdobyć dofinansowanie z PFRON na likwidację barier architektonicznych?

Likwidacja barier architektonicznych to m.in. inwestowanie w sprzęt (windy, platformy, krzesełka schodowe), który pozwala osobom niepełnosprawnym na samodzielne, niezależne od innych osób funkcjonowanie. Urządzenia do likwidacji barier architektonicznych nie są tanie. Na szczęście PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – dofinansowuje do 80% kosztów.

Oto wykaz prac objętych dofinansowaniem w ramach likwidacji barier architektonicznych:

dostawa, zakup, montaż:

– podnośnika,

– platformy schodowej,

– windy przyściennej,

– innych urządzeń do transportu pionowego,

 Dofinansowanie może obejmować również udokumentowany koszt poniesiony na opracowanie projektów, kosztorysy i uzgodnienia na warunkach określonych w umowie.

 O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych może ubiegać się osoba niepełnosprawna, mająca trudności w poruszaniu się oraz będąca właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, w której likwiduje się bariery albo posiadająca zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym mieszka na stałe.

Dofinansowanie następuje na wniosek osoby niepełnosprawnej złożony na odpowiednim formularzu w dowolnym czasie. Nie ma sztywnych terminów, w których są rozpatrywane wnioski. Można je składać przez cały rok. Należy pamiętać, że nie obejmuje ono kosztów poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie. Wysokość dofinansowania likwidacji barier funkcjonalnych może wynieść do 80% kosztów przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

UWAGA: Dopuszcza się możliwość dofinansowania do 100% w szczególnie uzasadnionych przypadkach w stosunku do osób, które są w sytuacji materialnej uprawniającej do uzyskania świadczeń pomocy społecznej, zgodnie z ustawą z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 87, poz. 506 z późniejszymi zmianami) i wniosek przez nie złożony uzyska pozytywną opinię Komisji Kwalifikacyjnej w przypadku jej powołania przez Dyrektora Oddziału (jej zakres działania określony jest w załączniku nr 1) i pozytywną decyzję pełnomocników PFRON.

Wnioski rozpatrują i realizują Oddziały PFRON właściwe terytorialnie dla miejsca zamieszkania. Wnioski pobiera się z właściwego oddziału PCPR – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie:

Przechwytywanie

Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:

1. Kopię posiadanego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

2. Kopię posiadanego orzeczenia lub wypisu z treści orzeczenia, w przypadku osób mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą

3. Aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające informację o ograniczeniach i rodzajach niepełnosprawności powodujących utrudnienia w codziennym funkcjonowaniu

4. Kopia dowodu osobistego

5. Faktura proforma lub kosztorys na wnioskowany sprzęt/ usługę

6. Udokumentowana informacja o innych źródłach finansowania zadania

PFRON z reguły tylko raz dofinansowuje likwidację barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, dlatego ważny jest wybór odpowiedniego sprzętu, który będzie służył przez lata.

UWAGA! Jeśli ktoś ma na pieńku z PFRONem, w przeszłości, naruszył warunki zawartych umów lub nie wywiązał się z podjętych zobowiązań, to jest wykluczony z rozpatrywania kolejnych wniosków. W końcu nie gryzie się ręki która karmi (daje dofinansowania) 😉

Jakie są Wasze doświadczenia związane z pozyskiwaniem dofinansowania z PFRONu? Piszcie w komentarzach lub w na adres redakcja@likwidacja-barier.pl