Jak zdobyć dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych?

Likwidacja barier architektonicznych to m.in. inwestowanie w sprzęt (windy, platformy, krzesełka schodowe), który pozwala osobom niepełnosprawnym na samodzielne, niezależne od innych osób funkcjonowanie. Urządzenia do likwidacji barier architektonicznych nie są tanie. Na szczęście Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – dofinansowuje do 80% kosztów.

Oto wykaz prac objętych dofinansowaniem w ramach likwidacji barier architektonicznych:

dostawa, zakup, montaż:

– podnośnika,

– platformy schodowej,

– windy przyściennej,

– innych urządzeń do transportu pionowego,

 Dofinansowanie może obejmować również udokumentowany koszt poniesiony na opracowanie projektów, kosztorysy i uzgodnienia na warunkach określonych w umowie.

 O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych może ubiegać się osoba niepełnosprawna, mająca trudności w poruszaniu się oraz będąca właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, w której likwiduje się bariery albo posiadająca zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym mieszka na stałe.

Dofinansowanie następuje na wniosek osoby niepełnosprawnej złożony na odpowiednim formularzu w dowolnym czasie. Nie ma sztywnych terminów, w których są rozpatrywane wnioski. Można je składać przez cały rok. Należy pamiętać, że nie obejmuje ono kosztów poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie. Wysokość dofinansowania likwidacji barier funkcjonalnych może wynieść do 80% kosztów przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

UWAGA: Dopuszcza się możliwość dofinansowania do 100% w szczególnie uzasadnionych przypadkach w stosunku do osób, które są w sytuacji materialnej uprawniającej do uzyskania świadczeń pomocy społecznej, zgodnie z ustawą z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 87, poz. 506 z późniejszymi zmianami) i wniosek przez nie złożony uzyska pozytywną opinię Komisji Kwalifikacyjnej w przypadku jej powołania przez Dyrektora Oddziału (jej zakres działania określony jest w załączniku nr 1) i pozytywną decyzję pełnomocników funduszu.

Wnioski rozpatrują i realizują Oddziały PFRON właściwe terytorialnie dla miejsca zamieszkania. Wnioski pobiera się z właściwego oddziału PCPR – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie:

Przechwytywanie

Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:

1. Kopię posiadanego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

2. Kopię posiadanego orzeczenia lub wypisu z treści orzeczenia, w przypadku osób mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą

3. Aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające informację o ograniczeniach i rodzajach niepełnosprawności powodujących utrudnienia w codziennym funkcjonowaniu

4. Kopia dowodu osobistego

5. Faktura proforma lub kosztorys na wnioskowany sprzęt/ usługę

6. Udokumentowana informacja o innych źródłach finansowania zadania

Fundusz z reguły tylko raz dofinansowuje likwidację barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, dlatego ważny jest wybór odpowiedniego sprzętu, który będzie służył przez lata.

UWAGA! Jeśli ktoś ma na pieńku z PFRONem, w przeszłości, naruszył warunki zawartych umów lub nie wywiązał się z podjętych zobowiązań, to jest wykluczony z rozpatrywania kolejnych wniosków. W końcu nie gryzie się ręki która karmi (daje dofinansowania) 😉

Jakie są Wasze doświadczenia związane z pozyskiwaniem dofinansowania na likwidację barier? Piszcie w komentarzach lub w na adres redakcja@likwidacja-barier.pl