500 plus dla osób niepełnosprawnych 2020

Od października 2019 roku dorosłe osoby niepełnosprawne i niezdolne do samodzielnej egzystencji mogą ubiegać się o dodatkowe świadczenia finansowe ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

500 plus dla niepełnosprawnych 2020

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, popularnie nazywane 500 plus dla osób niepełnosprawnych, wypłacane jest przez ZUS lub KRUS.

Świadczenie w postaci maksymalnej kwoty 500 złotych dla dorosłych osób niepełnosprawnych związane jest z protestami, które miały miejsce w roku 2018. Ostatecznie z końcem lipca 2019 roku Sejm przyjął ustawę o dodatkowych świadczeniach dla osób, które nie są zdolne do samodzielnej egzystencji.

Komu przysługuje to świadczenie i jakie trzeba spełniać warunki, aby je otrzymać?

Świadczenie uzupełniające przysługuje osobie pełnoletniej, która spełnia następujące warunki:

  • Posiada jedno z niżej wymienionych orzeczeń o:

– całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

– niezdolności do samodzielnej egzystencji;

– całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

– całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

  • Nie jest uprawniona do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub też łączna wysokość „brutto” tych świadczeń, wraz z kwotą wypłacaną przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych, po dokonaniu ustawowych wyłączeń, nie przekroczy kwoty 1600 zł;
  • Mieszka na terytorium Polski i ma obywatelstwo polskie lub posiada prawo pobytu bądź prawo stałego pobytu w Polsce, jeśli jest obywatelem UE, EFTA lub w inny sposób legalnie przebywa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
  • Nie jest osobą tymczasowo aresztowaną lub pozbawioną wolności.

Jak uzyskać świadczenie uzupełniające 500 plus dla niepełnosprawnych?

Aby otrzymać świadczenie uzupełniające, należy złożyć wniosek wraz z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Druk wniosku można pobrać i złożyć online za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS) lub w salach obsługi Klienta w placówkach ZUS-u.

Wniosek powinien zawierać:

  • dane osoby wnioskującej – imię, nazwisko, PESEL, adres, serię i numer dowodu osobistego,
  • zaświadczenie o prawie niepełnosprawnego do świadczeń emerytalno-rentowych lub innych świadczeń ze środków publicznych,
  • zaświadczenie o niepełnosprawności i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Wniosek, który składany będzie do odpowiedniego urzędu, musi być podpisany przez wnioskodawcę lub osobę upoważnioną.

Jeśli zainteresowany jest osobą uprawnioną do emerytury lub renty zagranicznej czy też innego świadczenia zagranicznego o podobnym charakterze, powinien do wniosku dołączyć dokument potwierdzający prawo do tych świadczeń i ich wysokość. Dokument taki musi być wystawiony przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych.

Osoby, które nie otrzymały pozytywnej decyzji, mogą się od niej odwołać w ciągu miesiąca od jej wydania. Odwołanie wnosi się do urzędu, który jest właściwy dla miejsca zamieszkania wnioskującej osoby. Wnioskodawca może złożyć odwołanie na piśmie, osobiście w placówce, listownie lub zgłosić ustnie do protokołu. Na ponowne rozpatrzenie wniosku ZUS ma 30 dni.

Świadczenie to przysługuje od miesiąca, w którym zostaną spełnione wymagane warunki, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zostanie zgłoszony wniosek o to świadczenie. ZUS stwierdza prawo do świadczenia uzupełniającego w terminie 30 dni od wyjaśniania ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania tej decyzji.

Ile wynosi świadczenie uzupełniające?

Wysokość świadczenia ustalona jest w art. 4 Ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Świadczenie to jest różnicą między kwotą 1600 zł i łączną kwotą przysługujących świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych. Świadczenie to jednak nie może przekroczyć kwoty 500 zł.

Ważne jest tutaj, czy wnioskodawca ma ustalone prawo do emerytury, renty lub do innego świadczenia pieniężnego i jeśli tak, to w jakiejś wysokości. Jeżeli jego dochód nie przekracza 1100 złotych, to otrzymuje on pełne świadczenie w wysokości 500 złotych.

Zmiany w świadczeniach 500 plus dla niepełnosprawnych w roku 2020

Ustawa o waloryzacji czeka jeszcze na głosowanie, ale według niej wysokość emerytury lub renty osoby całkowicie niezdolnej do pracy ma wzrosnąć z 1100 złotych na 1200 złotych. Zgodnie z tym, dodatkowe świadczenie w postaci 500 plus dla niepełnosprawnych będzie liczone do 1200 złotych, a więc maksymalny dochód z innych świadczeń nie będzie mógł przekraczać 1700 zł.

W momencie zmiany ustawy nie będzie konieczności składania nowego wniosku. Wszystko zostanie naliczone automatycznie.

Na razie waloryzacja nie uwzględnia podniesienia samego świadczenia i prawdopodobnie w najbliższych latach 500 plus dla niepełnosprawnych nie wzrośnie.