Dofinansowania do likwidacji barier

Likwidacja barier - dotacjeRozpoczął się nowy rok, a wraz z nim nowe środki na dofinansowania do likwidacji barier z PFRON. Jeśli myślisz o zakupie urządzenia, które ułatwi funkcjonowanie i zniweluje bariery, to teraz jest idealny moment na to, aby zwrócić się do PCPR-u lub MOPR-u o wsparcie. To właśnie na początku roku najlepiej jest składać wnioski, z tego względu, że wydatkowanie środków dopiero się zaczyna, i jest jeszcze do dyspozycji pełna pula.

Dofinansowania do likwidacji barier PFRON

Nadrzędną instytucją, która przyznaje dofinansowania jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Obowiązek pomocy na PFRON nakłada rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96, poz. 861 ze zm.).

Umowa zawierana jest z osobą niepełnosprawną. Wszelką dokumentację składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (MOPS), Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie (MOPR) lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR).

Dofinansowanie do budowy windy dla niepełnosprawnych
Teraz możesz uzyskać dofinansowanie także do budowy windy domowej Stiltz.

Wysokość dofinansowania może wynosić do 95% kosztów całego przedsięwzięcia, nie może być to jednak więcej niż wysokość piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Procent dofinansowania jest ustalany przez komisję na początku roku po otrzymaniu środków finansowych z PFRON.

W zależności od poszczególnych rejonów kraju, zakres udzielanej pomocy może się różnić. Nim zatem złożymy wniosek, warto uzyskać informacje na temat warunków uzyskania dofinansowania w „swoim” PCPRze/MOPRze/MOPSie.

Bardzo ważne! Wnioski rozpatrywane są wg kolejności wpłynięcia, co oznacza że kto pierwszy ten lepszy.

Obszary dofinansowania do likwidacji barier

Wyróżniamy 3 podstawowe obszary dofinansowań:

  1. Likwidacja barier architektonicznych
  2. Likwidacja barier technicznych
  3. Likwidacja barier w komunikowaniu się

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych

Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia, które występują w budynku i jego najbliższej okolicy. Ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym. Likwidacja bariery architektonicznej będzie zatem polegać na wykonywaniu czynności lub podejmowaniu inwestycji, które udostępnią przestrzeń architektoniczną osobie niepełnosprawnej.

W ramach tego obszaru można np.: kupić dźwig osobowy, kupić podnośnik, wybudować pochylnię, zamontować poręcze lub uchwyty np. w toalecie.

Dofinansowania do likwidacji barier - dźwig osobowy

O dotację ze środków PFRON w tym obszarze może ubiegać się osoba niepełnosprawna, która ma problemy z poruszaniem się i jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, w której mają być likwidowane bariery lub posiada zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym mieszka na stałe.

Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych

Bariery techniczne to bariery, które utrudniają lub uniemożliwiają osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie społeczne. To inwestowanie w sprzęt techniczny, który pozwoli osobie niepełnosprawnej na niezależne i samodzielne funkcjonowanie. Likwidacja bariery technicznej powoduje zatem sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwia jej funkcjonowanie w życiu codziennym.

W ramach tego obszaru można np.: kupić podnośnik, platformę schodową, transporter schodowy, kupić urządzenia umożliwiające osobie niepełnosprawnej prowadzenie samochodu, kupić wózek inwalidzki z napędem elektrycznym.

Dofinansowania do likwidacji barier - schodołaz

W tym wypadku o dotację ze środków PFRON może ubiegać się osoba niepełnosprawna, ale tylko w sytuacji, gdy jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się

Bariery w komunikowaniu się to bariery uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji. Likwidacja bariery w komunikowaniu się umożliwia zatem osobie niepełnosprawnej bardziej swobodne i sprawniejsze porozumiewanie się oraz przekazywanie informacji.

W ramach tego obszaru można np.: kupić i zamontować sygnalizację optyczną dzwonków do drzwi, telefonu itp., kupić i zamontować instalację dźwiękową sygnalizacyjno-alarmową, kupić urządzenia wspomagające odbiór dźwięku telewizora.

W tym wypadku o dotację ze środków PFRON może ubiegać się osoba niepełnosprawna, ale tylko w sytuacji, gdy jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.